Affaldssortering

Der kan være meget at tjene ved at sortere affald med omtanke, både for din virksomhed og miljøet. Vores erfaring med affaldshåndtering gør, at vi altid garanterer vores kunder den bedste affaldsløsning.

Download sorteringsskemaet

Skriv din mail og få tilsendt sorteringsskema.

Ved at skrive din email siger du samtidig ja til at modtage relevante tilbud fra Henrik Tofteng A/S

Batterier
indeholde: Alle typer batterier, dog skal Lithium batterier pakkes i plastposer med kun 1 batteri i hver pose.

Blandet affald til sortering
Må indeholde: Alle typer affald.
Må ikke indeholde: Klinisk risiko affald og Bioaffald.

Elektronik
Må indeholde: Elektriske maskiner, kabler, monitorer, tv, videobåndoptagere, husholdingsmaskiner, mainframe, tastatur, disk-drive, printer, kopi- og faxmaskiner, el-håndværktøjer, HiFi udstyr, mikrobølgeovn, navigationsudstyr, andre el-instrumenter og maskiner.
Må ikke indeholde: Lysskilte, lysstofarmaturer, kviksølvlamper, batterier, el-sparepærer, led lyskilder, halogen lyskilder, akkumulatorer, gasudladningslamper, røgdetektorer, udstyr der indeholder lukkede radioaktive kilder, inficeret medicinsk udstyr, toner og farvepatroner fra kopimaskiner og batterier.
NB.: batterier og tonere skal fjernes fra elektroniske apparater.

Farligt affald
Henrik Tofteng A/S håndtere de fleste former for farligt affald. Kontakt os for nærmere information.

Fritureolie
Må indeholde: Fritureolie brugt til tilberedning- og stegning af diverse fødevarer.
Opbevaring: Af hygiejniske årsager skal fritureolie opbevares i lukkede beholdere med spændebånd.

Glas
Må indeholde: Flasker, rent glasemballage og skår heraf. Flasker og glasemballager skal være tømt for indhold og rent glas fra laboratorier m.m.
Må ikke indeholde: Porcelæn, keramik, lervarer, hærdet og lamineret glas, bilruder, trådglas, planglas, spejlglas termoruder m.m.

Porcelæn (Deponi)
Må indeholde: Porcelæn, keramik, lervarer, hærdet og lamineret glas, bilruder, trådglas, planglas, spejlglas termoruder m.m.
Må ikke indeholde: Andet affald, pap, papir osv.

Have- og Parkaffald (Rent)
Må indeholde: Have- og parkaffald fra haver, parker og offentlige anlæg, f.eks. blade, græs, grene med en diameter på under 15 cm m.m.
Må ikke indeholde: Plastposer, brændbart affald, pap, papir, jord eller sten, grene med en diameter over 15 cm, rødder og stød, andre ikke komposterbare materialer.

Have- og Parkaffald (Urent)
Må indeholde: Som rent have- og parkaffald, dog med affald i plast- eller papirsposer og grene med en diameter over 15 cm.
Må ikke indeholde: Rødder og stød.

Klinisk Risikoaffald
Klinisk risikoaffald kommer fra hospitaler, klinikker, læger og dyrlæger og betegnes som risikoaffald, fordi det kan være inficeret.

Eksempler: Væv, kanyler, vattamponer med blod eller andet materie m.m.

Krav til emballering af klinisk risikoaffald uden menneskeknogler

 • Emballagens maksimale ydre dimensioner er (LxBxH) 120x80x110 cm inkl. evt. palle.
 • Emballagens minimale ydre dimensioner er (LxBxH) 100x70x40 cm.
 • Den samlede vægt af emballage og indhold må tilsammen udgøre max 200 kg.
 • Systemløsningen for engangsemballagen skal være UN-godkendt til transport af klinisk risikoaffald. Bemærk, at ADR-Bekendtgørelsen skal være opfyldt i forhold til transport.
 • Emballagen skal være mærket med en gul markering efter ADR-forskrifterne, og som minimum følgende skal fremgå tydeligt på emballagen: Transportdato, navn og telefonnummer på den pågældende affaldsproducent, affaldets art (EAK-kode), oprindelse og anvendt transportør samt relevant UN nr.
 • Emballagen skal forsegles efter emballageproducentens forskrifter.
 • Emballagen må ikke fylde mere, end at den kan lukkes uden sammenpresning af affaldet.
 • Emballagen må ikke være beskadiget ved aflevering, og der må ikke være tegn på lækage eller anden form smittefare.
 • Emballagen kan leveres på palle eller uden.
  Såfremt emballagen afleveres på palle, vil den indgå i forbrændingen og ikke blive refunderet.
 • Emballagen skal have fast bund. Bunden skal være af en sådan kvalitet, styrke og fasthed, at emballagen kan transporteres på kæde- og rulletransportør.

For at sikre en effektiv udbrænding er der begrænsning på størrelsen af enkelte vævsdele. De må højst veje ti kg, hvilket også gælder ved hele dyr.

Krav til emballering af klinisk risikoaffald med menneskeknogler

 • Affaldet skal leveres i en kasse på maksimum 60x60x50 cm.
 • Kassen skal opfylde de generelle krav om godkendelse og mærkning.

Pak affaldet korrekt
Klinisk risikoaffald er opdelt i to forskellige grupper – med og uden indhold af menneskeknogler.

Nedenstående krav skal være opfyldt for begge grupper:

Den yderste emballage skal være typegodkendt under reglerne for transport på offentlig vej – ADR-reglerne. Derudover skal den yderste emballage være forsynet med en tydelig gul markering, mærket Klinisk risikoaffald og relevant UN nummer.

 • UN 2814 Smittefarligt stof, farligt for mennesker
 • UN 2900 Smittefarligt stof – kun farligt for dyr
 • 3291 Klinisk affald, uspecificeret

Det er væsentligt for miljøet, at der ikke bliver behandlet andre typer affald i det kliniske risikoaffald – eksempelvis batterier, kviksølv eller andet kemikalieaffald.

Lyskilder
Må indeholde: Lysstofrør, el-sparepærer, led lyskilder, halogen lyskilder.
Skal sorteres hver for sig.

Metal
Må indeholde: Blandet jern, tomme jern tromler, radiatorer (aftappede), rør, kedler (aftappede), cykler, knallerter, metal møbler, tomme rengjorte dåser, jern, stål, aluminium, messing, kobber, rustfrit stål, zink ol.
Må ikke indeholde: Elektronikskrot, kølemøbler med CFC, kabler, ubehandlede skrotbiler, transformatorer, batterier, gas- og trykflasker, metalemner med indhold af miljøfarlige stoffer, isoleringsmaterialer samt eksplosionsfarlige materialer.

Organisk affald / bioaffald
Må indeholde: Vegetabilske og animalske materialer primært fra salg, tilberedning og produktion af levnedsmidler, fx madrester, kasserede fødevarer, afskær fra kødvarer mv.
Må ikke indeholde: Ikke alle modtageanlæg kan modtage alle typer af organisk affald, og der kan derfor være forskellige krav til hvordan du skal sortere det organiske affald. For eksempel er der modtageanlæg, der kan sortere emballage fra, så I kan smide emballerede fødevarer ud. Hvordan I skal sortere det organisk affald hos jer, skal I lave aftale om med det firma, der henter jeres affald.
Opbevaring: For ikke at forårsage lugtgener eller uhygiejniske forhold skal I sørge for, at affaldet bliver hentet mindst en gang om ugen, og at affaldsspandene er ordentlig rene efter hver tømning.

Pap
Må indeholde: Rent pap, papemballage, bølgepap, karton fra virksomhedens produktion, emballering, transport og lignende, brunt papirmateriale.
Må ikke indeholde: Vådt og beskidt pap, plastikfilm, flamingo, indmad fra papkasser, pizzabakker med madaffald.

Papir
Må indeholde: Kontorpapir, kuverter uden rude, skrivepapir, kopipapir, edb-papir, tegnepapir.
Må ikke indeholde: Aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, bøger, tryksager, kuverter med rude, papir med automatisk gennemslag, bølgepap, kartonaffald, brunt indpakningspapir, pap og papiroverflader der er plastik-, cellofan, bitumen- og metalbehandlede, andet affald.

Papir, blandet
Må indeholde: Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, gavepapir, tryksager, bøger.

Plastfolier
Må indeholde: 100% rent plast, plastfolie, krympefolier, bobleplast, transportfolier, afdækningsplast, pallehætter, affaldssække- og poser, afskær fra produktion af førnævnte produkttyper.
Må ikke indeholde: Urent/beskidt plast tilsmudset af f.eks. dagrenovation, eller som har været brugt til opbevaring af kemikalier, medicin, let antændelige væsker og lignende, farvet plast.
NB. Farvet og klar plast skal sorteres hver for sig.

Småt Brændbart affald max 1,0 x 0,5 x 0,5 meter.
Må indeholde: Madaffald, mælkekartoner, pizzabakker, almindelige elpærer, bleer, hygiejneaffald, flamingo, snavset papir og pap, snavset plastik, kaffefiltre, skraldeposer, aftørringsservietter, slikpapir, ringbind, plastcharteques, træ m.m.
Må ikke indeholde: Affald over 1 meter, Byggeaffald, Have- og Parkaffald, Trykimprægneret træ, dæk.

Københavns- og Frederiksberg kommune: Bioaffald

Vejledning som PDF - tryk her!

Stort Brændbart affald over 1,0 meter
Må indeholde: Møbler, rent træ, paller.
Må ikke indeholde: Trykimprægneret træ, Stød/rødder, dæk.
Københavns- og Frederiksberg kommune: Bioaffald

Stød/Rødder
Disse skal bortskaffes for sig selv og må ikke komme sammen med have- og parkaffald.